Slide 1

Príjemná atmosféra

Rodinné prostredie

Vďaka kapacite zariadenia len 22 klientov
je vzťah klient - personál nadštandardný

Slide 2

Metódy

Sociálnej
práce

Pozorovanie a rozhovor, povzbudenie a iné...

Slide 3

Sociálna služba

Čo Poskytujeme?

Sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia
...a iné

Vitajte na našich webových stránkach

Radi Vás privítame v nových priestoroch zariadenia. Dom seniorov sídli v zrekonštruovanej budove bývalej Materskej školy v obci Rejdová. Zariadenie je situované uprostred krásnej prírody, čo umožňuje pokojné a príjemne strávené chvíle pre seniorov. Zariadenie disponuje kapacitou 22 lôžok s celoročným pobytom. Starostlivosť o seniorov bude zabezpečovať zdravotnícky personál a sociálni pracovníci so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich klientov. Cieľom nášho zariadenia je vytvárať pre našich klientov podmienky pre dôstojné prežitie staroby. Rodinné prostredie samozrejme nahradiť nedokážeme, ale vďaka kapacite zariadenia – len 22 klientov – bude vzťah medzi personálom a klientom nadštandardný. Obec Rejdová sa nachádza na Hornom Gemeri. Typicky vidiecky ráz obce, nenarušená príroda , tiché prostredie, vysoká kvalita ubytovacích, stravovacích služieb a profesionalita personálu dáva záruku pokojného a dôstojného prežitia staroby. Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo osobne.
s úctou
Peter Hutník - riaditeľ zariadenia
v zastúpení Bc. Miriam Hutníková
sluzby.jpg

Čo poskytujeme

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Nezisková organizácia Dom seniorov Rejdová je vedená v registri neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Obvodným úradom v Košiciach. Registračné číslo: OVVS/9/2010 zo dňa 10.5.2010.

pomoc pri odkázanostina pomoc inej fyzickej osoby
pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby
Sociálneporadenstvo
Sociálne
poradenstvo
Sociálnarehabilitácia
Sociálna
rehabilitácia
Osobnévybavenie
Osobné
vybavenie
Služby
Služby
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Zobrazenie všetkýchslužieb
Zobrazenie všetkých
služieb

Kontaktujte nás

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo osobne.
Rejdová 12
049 26 Rejdová
0948 187 679
058 / 7325893
info@domseniorovrejdova.sk
© 2024 Dom seniorov Rejdová, n.o.. Všetky práva vyhradené. Vytvorené pre Dom seniorov.