Čo poskytujeme

Popis ponúkaných služieb:

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
soc_sluzby.jpg

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva osobné vybavenie

V zariadení pre seniorov sa:

b) zabezpečuje

  • záujmová činnosť
  • ošetrovateľská starostlivosť formou ADOS

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

ZPS Rejdová poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov formou:

  • celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 22 prijímateľov.

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách za rok 2022 EON  1330,04 €  na jedného prijímateľa a jeden mesiac. Denná úhrada na jedného prijímateľa: 20 €.

Bližšie informácie o našich službách Vám rada poskytne Bc. Miriam Hutníková 0948/187 679
domseniorovrejdova@centrum.sk

Postup pri podávaní žiadosti a začatí poskytovania sociálnej služby

Kliknutím na tlačidlo nižšie postup otvoríte

Kontaktujte nás

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo osobne.
Rejdová 12
049 26 Rejdová
0948 187 679
058 / 7325893
info@domseniorovrejdova.sk
© 2023 Dom seniorov Rejdová, n.o.. Všetky práva vyhradené. Vytvorené pre Dom seniorov.