metódy sociálnej práce

METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE

V ZPS Rejdová sa v rámci sociálnej práce využíva taká metóda, ktorú podľa svojich schopnosti a možnosti dokáže prijímateľ sociálnej služby zvládnuť:
 • pozorovanie a rozhovor - sú najstaršie metódy sociálnej práce, ktoré spolu úzko súvisia a môžu poskytnúť ucelený obraz o prijímateľovi sociálnej služby. Počas rozhovoru ale i pozorovaním prijímateľa získava sociálny pracovník informácie o jeho súčasnom stave, o jeho problémoch, rodinnej situácii, príbuzných a pod. Získané informácie využívajú pri určení perspektívy a ďalších možností prijímateľa, určenia ďalších krokov pri riešení jeho problému.
 • povzbudenie – prijímateľ v adaptačnom procese, ale aj prijímateľ, ktorý má nejaký problém je neistý, má strach, bojí sa, že nebude akceptovaný. Pracovníci v priamom kontakte sa ho snažia povzbudiť, oceniť (pochváliť), uistiť ho, že nie je sám,...
 • tréning – učenie, opakovanie, nácvik – sociálny pracovník využíva najmä tréning pamäti rôznymi cvičeniami a hrami. Ostatní zamestnanci sociálneho úseku v spolupráci s ošetrujúcim personálom sa snažia opakovaním každodenných činnosti a nacvičovaním pomôcť prijímateľovi zachovať alebo rozvíjať jeho zručnosti.
 • nácvik slušného správania - neustálym opakovaním a pripomínaním viesť prijímateľa k pravidlám slušného správania (pozdraviť, poprosiť, zaklopať na dvere, nenadávať, ....)
 • metóda ventilácie – dovoliť prijímateľovi, aby sa vyrozprával, dať mu priestor, aby mohol hovoriť o svojich ťažkostiach a problémoch a tak odbúral napätie.
Individuálnasociálna práca
Individuálna
sociálna práca
- poskytovaná zodpovedným zástupcom sociálnej starostlivosti
 • príprava podkladov na prijatie do zariadenia a uzatváranie zmlúv s klientom
 • poskytovanie poradenskej služby, vedenie osobnej agendy
 • sprostredkovanie kontaktu s rodinou
 • úschova cenných vecí prijímateľom
 • individuálne rozhovory
 • pomoc pri riešení problémových situácií
Skupinovásociálna práca
Skupinová
sociálna práca
Sociálna rehabilitácia – poskytovaná inštruktorom sociálnej rehabilitácie
 • hudobný krúžok
 • bibliotéka
 • spomienková aktivita
 • posedenie pri čaji
 • pracovná aktivita

 

 

Kontaktujte nás

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo osobne.
Rejdová 12
049 26 Rejdová
0948 187 679
058 / 7325893
info@domseniorovrejdova.sk
© 2024 Dom seniorov Rejdová, n.o.. Všetky práva vyhradené. Vytvorené pre Dom seniorov.